Fase 1

Narvikfjellet er inne i sin mest spennende tid noensinne. Alle som har kastet et blikket opp mot Narvikfjellet ser at "noe" er på gang. Store deler av anlegget er gravd opp og det ligger kilometervis med rør og anleggsutstyr. 

Frem til kulden kommer skal det legges ned hele 5 500 meter med rør, blant annet til løypetraseene og ny vanntilførsel til hele anlegget. 

I fase I blir det investert 65 millioner kroner, i denne summen ligger det infrastruktur til boligfelt, planering av alpin-nedfarter, utbedring av bygg og fasiliteter, nytt snøproduksjonsanlegg inkludert ny vanntilførsel og ny overvannsløsning for den totale utbyggingen i fjellet.

Overvannsledning: En av de jobbene som er under arbeid i fjellet er graving av grøft til overvannsledning fra Asbjørnstua til Taraldsvik Minikraftverk. For å kunne klargjøre til utbygging av flere boliger i Skistua må overvannsproblematikken løses, da det kommunale ledningsnettet ikke har kapasitet til  å ta i mot ytterligere vannmengde. Eksisterende bekker i fjellet ledes nå inn i den nye overvannsledningen, dermed avlastes det kommunale nettet betraktelig. Vannrøret som skal føre vannet til Taraldsvik Kraftverk er på  800 mm i diameter og 1 200 meter langt.

Nytt snøproduksjonsanlegg: I den samme grøften som overvannsledningen ligger etableres det også helt ny vanntilførsel til det nye snøproduksjonsanlegget. Den nye vannledningen vil øke det potensielle vanntrykket til 200 liter pr sekund og har et trykk på 40 bar (tidligere vare kapasiteten 18 liter pr sekund).

Det er kjøpt inn 14 nye snøkanonvifter og over 20 lanser som legger ut produsert snø med en mye bedre effekt og i et helt annet tempo enn tidligere. Anlegget er automatisk og starter når riktig lufttemperatur inntreffer. Det betyr at Narvikfjellet får et mer effektivt snøproduksjonsanlegg og et system som er mye enklere å betjene. Anlegget er basert på ny teknoligi og styres på PC eller mobil og vil endre arbeidshevrdagen for driftspersonellet betraktelig. Teoretisk sett skal man nå kunne legge hele løypetraseen på fire dager.

Fjellheisrestauranten: Etter stormene sist vinter fikk Fjellheisrestaurarnten betydelige skader. Nå er bygget tilbakestilt og betydelog oppgradert til mer moderne og funksjonelle lokaler.

Nye heisbuer: Tre heisbuer ble totalskadet under vinterens stormer. Nye heisbuer ved Heis 2, Heis 3 og Barneheisen skal settes opp før sesongstart.

Ny adkomst: Ny hovedfartsåre opp mot det nye Sentrumsområdet er under etablering, veien går videre fra Reinroseveien starter og svinger sef\g opp mot Skistua. Den nye veien dimensjoneres med 8 meter bredde og med tilhørende fortau.